вторник, 30 август 2011 г.

Review: Cotton Jones - "Tall Hours In The Glowstream" 2010 (English)Country : USA

Year : 2010

Label : Suicide Squeeze

Genre : Folk Rock; Bluegrass; Country Rock; Americana

Web Site : Cotton Jones Web Site
This album is perfect for evening of contemplation in front of the grate, or when you're out on the porch with a guitar in hand, for example. And dream on to see the ultimate sunset, jingled his slight, and around you fireflies dancing its night dance. And in my head burst stories and pictures of past times and old habits. Music is in the spirit of American folk rock, bluegrass traditions. Mellow songs about nature, sun, love, water, and to travel the path to happiness in nature, having love and sun. Cotton Jones are able to capture the spirit of days gone by.

понеделник, 29 август 2011 г.

Review: Cotton Jones - "Tall Hours In The Glowstream" 2010Country : USA

Year : 2010

Label : Suicide Squeeze

Genre : Folk Rock; Bluegrass; Country Rock; Americana

Web Site : Cotton Jones Web Site
Този албум е подходящ за вечерите на съзерцаване пред камината, или когато си навън на верандата с китара в ръка, например. И мечтаейки да видиш ултимативния залез, подрънквайки си леко, а около теб светулки танцуват своя нощен танц. И в главата ми нахлуват истории и картини от отминали времена и стари обичаи. Музиката е в духа на американските folk rock, bluegrass традиции. Лежерни песни за природата, слънцето, любовта, водата, и пътя който изминаваш до щастието да си сред природата, имащ любовта и слънцето. Умеят да улавят духа на отминалите дни Cotton Jones.

четвъртък, 25 август 2011 г.

Review: Forbidden Society - "Forbidden Society Recordings Limited 001" 2011 (English)Country : Czech Republic

Year : 2011

Label : Forbidden Society Recordings

Genre : Drum 'n' Bass; Darkstep; Uplift

Web Site : Forbidden Society SoundCloud
To enter with adrenaline in what you hear here, will also start like that. Opening composition "Hard VIP" (Feat. Aneta Galisova) with vocals of Aneta Galisova, I recommend you not to listen to while driving a vehicle or machine or whatever. Yes, exactly as in some recipes for strong pills. Why ask you? Because you not realize, how adrenaline which can inject that you no time to come over and your brain to rule out before action. Seriously. This piece is unique detonator of emotions, drums are like buttons, when they are pressed they entered powerful adrenaline, and bradicarding bass is compelling rhythmic and in the context of good electro performance. Without forgetting torpedo hormones synth line.

Review: Forbidden Society - "Forbidden Society Recordings Limited 001" 2011Country : Czech Republic

Year : 2011

Label : Forbidden Society Recordings

Genre : Drum 'n' Bass; Darkstep; Uplift

Web Site : Forbidden Society SoundCloud
За да те въведа адреналиново в това което ще чуеш тук, ще започна така. Отварящата композиция "Hard VIP" (Feat. Aneta Galisova) с вокалите на Aneta Galisova, не ти препоръчвам да я слушаш докато управляваш превозно средство или машина или каквото и да било. Да, точно като в някои рецепти за силни хапчета. Защо ли? Защото няма да усетиш, как адреналина който инжектира може без време да ти дойде в повече и мозъка ти да изключи пред действията. Съвсем сериозно. Това парче е уникален детонатор на емоциите, ударните са като бутони, при натискането на които мощно се пуска адреналин, а брадикардичния бас е завладяващо ритмичен и добър в контекста на електро изпълнение. Без да забравям и торпилиращата хормони синт линия.

вторник, 23 август 2011 г.

Review: Cults - "Cults" 2011 (English)Country : USA

Year : 2011

Label : Columbia Records / Sony Records

Genre : Pop; Electro; Dream Pop; Pop Rock

Web Site : Cults Web Site
Here the terms governing their music - dream pop, electro pop - are so well descriptive of what is happening in the album and Cults are about to become one of the leading names when it is mentioning style dream pop. Of course, if they continue to make good music.

Review: Cults - "Cults" 2011Country : USA

Year : 2011

Label : Columbia Records / Sony Records

Genre : Pop; Electro; Dream Pop; Pop Rock

Web Site : Cults Web Site
Тук термините определящи музиката им - dream pop, electro pop - са толкова добре описателни за случващото се в албума, а Cults са на път да станат едно от водещите имена, именно когато се спомене стила dream pop. Разбира се, ако продължават да правят хубава музика.

четвъртък, 18 август 2011 г.

Dananananaykroyd - Need To Say More

Улових малко видео материал от прекрасния сайт, собственост на Vice, специализиран във видео съдържанието и репортажи от концерти, кадри и всякакви музикални материали - Noisey. Тук има кадри за това какво правят Dananananaykroyd на живо в клубовете. Радост, шоу, интервюта със самите тях и с почитателите им присъствали на техни концерти, и не на последно място - супер яката музика на Dananananaykroyd. Силни, силни, много силни. Не правете crowd surfing, а, к'во викаш? Отдай се на "заразата".

сряда, 17 август 2011 г.

Review: EvilMrSod - "El Cuervo" EP' 2010 (English)Country : Spain

Year : 2010

Label : Self-Released

Genre : Rock; Country Rock; Folk Rock; Blues Rock

Web Site : EvilMrSod Web Site
I play "El Cuervo" and from there whiff's me fresh country rock, folk rock. Since the work of minimalistic cover of Luqui Rodriguez, I feel that will be faced with something simple and beautiful. The background is that I was thrilled by a song of EvilMrSod, when I first heard his performance in the compilation "Disaster Week Festival". I was fascinated and won by a first look at the simple acoustic rock, folk rock, with infectious chorus and lyrics that are so that you find something that moves you, but in the case this is rock 'n' roll.
And that he writes beautiful, simple but catching blues, folk, country songs, could not be denied. The guitar is an instrument through which to transmit emotions and musical language becomes more expressive, and she driven by Pablo Ramon Rodriguez Rivero (which is real name of the composer, musician, singer and multiinstrumentalist EvilMrSod), sculpts thread alive and country rock, folk rock, blues scene. He definitely has the blues, folk rock charisma, and his live performances enjoyed great interest and could not be otherwise in music that he making.
Here it comes time to touch and with pleasure to write my impressions of his EP' "El Cuervo" (Raven) 2010.

Review: EvilMrSod - "El Cuervo" EP' 2010Country : Spain

Year : 2010

Label : Self-Released

Genre : Rock; Country Rock; Folk Rock; Blues Rock

Web Site : EvilMrSod Web Site
Пускам си "El Cuervo" и от там ме лъхва свеж country rock, folk rock. Още от минималистичната обложка дело на Luqui Rodriguez, усещам, че ще се сблъскам с нещо семпло и красиво. Предисторията е, че бях грабнат от една песен на EvilMrSod, когато за първи път чух негово изпълнение в компилацията "Disaster Week Festival". Останах очарован и спечелен от простичкия на първи поглед акустичен рок, folk rock, със заразителния припев и лирики, които са затова, че откриваш нещото което те движи, а в случая rock 'n' roll.
А това, че пише прекрасни, семпли, но хващащи blues, folk, country песни, не може да му се отрече. Китарата е инструмент чрез който се предават много емоции, и музикалния език става по-изразителен, а тя движена от Pablo Ramon Rodriguez Rivero (както е истинското име на композитора, музикант, певец и мултиинструменталист EvilMrSod), оживява и вае нишки country rock, folk rock, blues етюди. Той определено има blues, folk rock харизма, и изявите му на живо се радват на голям интерес, и как да е иначе при музиката която прави.
Ето че дойде време с желание и леко вълнение, да напиша моите впечатления за излязлото в края на 2010 EP' "El Cuervo" (Гарван).

понеделник, 15 август 2011 г.

Review: Cilla Jane - "Until Morning Comes" 2011 (English)

Cilla Jane


Country : Australia

Year : 2011

Label : Independent

Genre : Roots Rock; Folk Rock; Indie Rock

Web Site : Cilla Jane Web Site


Until Morning Comes


As an introduction I will say: "Cilla makes more such folk rock beauty. I want to touch your wonderful world." Yes, this album is a folk rock masterpiece that can still be found pop motifs, but all went in the guitar which sculpts chords from the stories. Even if you can feel the voice sound like that of Sade, in the opening and title "Until Morning Comes".
It is useful to know some things in her biography. She is from Melbourne, Australia. Again, fabulous and full of good talent Australia. Having seen by John Butler, she took part in his program Seed Grants - opening and promoting folk rock, roots rock talents. I think if you love and listen to folk rock, roots rock, acoustic work you name John Butler is well known.
But for Cilla Jane are not unknown live performances and this is not mystery for her, she has such with well known artists such as Australians - Kate Miller Heidke; Tim Freedman; The Audreys - to name only some, of course. Also toured with the Irish artist Luka Bloom and Brian Kennedy.

Review: David Bazan - "Strange Negotiations" 2011 (English)

David Bazan


Country : USA

Year : 2011

Label : Barsuk Records

Genre : Folk Rock; Indie Rock; Acoustic

Web Site : David Bazan Web Site


Strange Negotiations


I'd like to say that he is close to the modern version of the rank of artists from Bruce Springsteen and Tom Waits, and will say it. Yes, still far from fame and success to them, but one day you never know, those things are, change characters and heroes. Much work has to do David Bazan, to achieve greater success. But you can not deny his dense, minor (not less) voice that fits nicely in the mixture of folk rock, indie rock, which David Bazan mixed with his band. These are minimalist urban hymns with stories about human relationships, complexity them and a better future with more friends. David has hit the power and specifics with which to preach his folk rock theories, which inevitably will bring him success among fans of folk rock calmness. Grab your guitar, and prompts you to move the third "Future Past", which is of Dylan-esque verse making, light melancholy of Tom Waits and simple guitar chords.

Review: David Bazan - "Strange Negotiations" 2011

David Bazan


Country : USA

Year : 2011

Label : Barsuk Records

Genre : Folk Rock; Indie Rock; Acoustic

Web Site : David Bazan Web Site


Strange Negotiations


Много ми се иска да кажа, че той се доближава до съвременния вариант на творци от ранга на Bruce Springsteen и Tom Waits, и ще го кажа. Да, още е далеч от известността и успехите на тях, но един ден знае ли човек, стават и такива неща, сменят се героите. Много работа има за вършене David Bazan, за да постигне по-голям успех. Но не може да му се отрече плътния, минорен (това не е минус) глас, който се вписва приятно в микстурата от folk rock, indie rock, която забърква с групата си David Bazan. Това са минималистични urban химни с истории за човешките взаимоотношения, сложноста им, и едно по-добро бъдеще с повече приятели. David е уцелил силата и конкретиката с която да проповядва folk rock теориите си, което неминуемо ще му донесе успехи сред почитателите на folk rock идилиите. Грабвайте китарата, и ви предлагам да разгреете на третото "Future Past", което има от Дилънското стихоплетство, леката меланхолия на Tom Waits и прости китарни акорди.

събота, 13 август 2011 г.

Review: Cilla Jane - "Until Morning Comes" 2011

Cilla Jane


Country : Australia

Year : 2011

Label : Independent

Genre : Roots Rock; Folk Rock; Indie Rock

Web Site : Cilla Jane Web Site


Until Morning Comes


Като увод ще кажа: "Cilla прави още такива folk rock красоти. Искам да се докосвам до приказния ти свят." Да, този албум е един folk rock шедьовър в който още могат да се открият pop мотиви, но всичко е минало през китарата, която вае акорди от приказките. Дори можеш да усетиш гласа и да звучи като този на Sade, в откриващата и заглавна "Until Morning Comes".
Редно е да се знаят и някои неща от биографията и. Тя е от Мелбърн, Австралия. Отново приказната и пълна с таланти добра Австралия. След като John Butler я забелязва, тя взима участия в неговата програма Seed Grants - откриваща и промотираща folk rock, roots rock, таланти. Мисля, че ако обичаш и слушаш folk rock, roots rock, акустични работи името John Butler ти е добре известно.
На Cilla Jane не са и непознати изпълненията на живо, има такива с добре известни австралииски артисти като - Kate Miller Heidke; Tim Freedman; The Audreys - назовавам само някои, разбира се. Също така прави турнета с ирландските артисти Luka Bloom и Brian Kennedy.

сряда, 10 август 2011 г.

Review: VA - "Disaster Week Festival" (Compilation) 2009

Disaster Week Festival


Country : Various

Year : 2009

Label : Occasional Disaster Booking

Genre : Alternative Rock; Hip-Hop; Folk Rock; Indie Rock; Experimental

Web Site : Disaster Week Festival Web Site

Disaster Week Festival MySpace


Хубавото на компилациите е, че можеш да се запознаеш с творчеството на групи, за чието съществуване не си и подозирал. Те може да са отскоро, но може да проявяват характер с музиката си, и да ти харесат. Не е изключено и да има "пълнеж", но повярвай ми, в тази конкретна компилация има групи които си струват слушането и очароват. Да навлезна и към самата подборка и артистите. Трябва да кажа, че това не са песни изпети и записани на живо, това е сбор от групи участващи на Disaster Week Festival през 2009 година, правещи по едно изпълнение тук в компилацията.
Фестивала се провежда в Италия, и най-общо казано минава за експериментален. Факт е, че на него публиката си дава среща с hip-hop, alternative, indie rock, electro, punk, post-hardcore, experimental артисти. Групите не са супер известни, има и добри попадения, така е и на фестивала провел се през 2009 година. Чети за групите и музиката в тази компилация по-долу, ако те интересува.

вторник, 9 август 2011 г.

Чувството, уважението, а омразата може да се мъчи сгушена в ъгъла

Постоянно виждам, чувам, научавам, срещам някакви хора който винаги разбират от музика - кое е хубаво, кое не е. И в старанието си да оплюват някои групи, забравят, че само след известно време тези групи стават големи, и те видиш ли, започват да ги обичат и вече ги обожествяват (еееее тия са супер, тия са много големи, суперяки са, ей разбиват и неща от сорта). Примери за групи и артисти много, не мисля, че ако ги изброя ще открия някакво супер тайно откритие. Шизофренно ментален-характеров лупинг. Групите и артистите заслужават уважение, защото един ден някои от тях стават големи, а преди това са оплювани от псевдо-разбирачи и критика, което е супер смешно и досадно, и отблъскващо. Досадно ми е от разбирачи от всичко. Изкуството няма нужда от вашето одобрение, има нужда от подкрепа и развитие. You know what i'm talkin' 'bout. България е странна страна с странни хора със странен манталитет със още по-странни разбирания за изкуство. Знам, че е утопично и нищо не мога да променя аз лично, но аз не искам да бъда част от езерото от омраза по адрес на артистите, защото нали знаеш - времената се сменят, идват едни и си заминават други, но между цялото това действие аз предпочитам да уважавам. И затова ще послушам Alborosie, че "не трябва да ме е страх от разнообразието."


неделя, 7 август 2011 г.

Отдели време на / Take time to - Част 2

В тази част ще представя няколко electro експериментални групи и проекта. Еклектика, но хубава, базирайки се на необятния ми музикален вкус. Ето я и музиката:


1. Chica And The Folder - "Under The Balcony" (Monika Enterprise) (2007)

Under The Balcony

- Тук има: Германски експериментален electro проект от двама души. Moby електроника, послания като: "On this perfect day, full of clouds and rain. I don't like so much to say: "I don't wanna live with you"" в "Sometimes". Stereolab странни клавирни "пипания", lo-fi pop. Завладяващи синт постройки в които можеш да усетиш Cocteau Twins романтичност, и IDM. Прекрасен увод с "Huerfanos" и близки до Frou Frou синти ефекти. Близка до мелодията от "Кръстника", но доста изкривена и с испански тайнствено звучащ женски вокал в "All Inclusive".
Албума е пълен с нестандартни electro, fusion елементи, които няма да чуеш в обикновените electro, house, trance претенциозни работи.
Trip, downtempo, странни семплирани детски гласове, акустична китара, lo-fi electro, изведено до експериментално ambient ниво. Изобщо много богат и експериментален electro материал. Изключително подходящ за също толкова експериментални умове, падащи си по разчупване на границите в electro музиката.
Чуй противоречивия текст в "Happy" - "I look so happy, my friends they say. I don't know why but i don't feel this way."
Още един термин който ми идва наум за музиката в този албум - шаманско electro.
Чуй филтрираната детска хармоника в "Desde El Balcon", която през цялото време движи вълни в съзнанието ми. Но да не ставам многословен. Това е албум за ценители на експериментално electro, IDM, fusion trip-hop "пътешественици".

Композиции които изпъкват:

- "Huerfanos"
- "Sometimes"
- "Dancing Been"
- "Desde El Balcon"
- "Angelus Novus"
- "Sacrificio"
- "Souffle"
- "Happy" (шизоиден текст, заразна синт и бас линия)
- "Fest Der Grillen"

Chica And The Folder Web Site

петък, 5 август 2011 г.

Review: Dananananaykroyd - "There Is A Way" 2CD (Deluxe Edition) 2011

Dananananaykroyd


Country : Scotland

Year : 2011

Label : Pizza College

Genre : Experimental; Post-Hardcore; Indie Rock; Alternative

Web Site : Dananananaykroyd Web Site


There Is A Way


Dananananaykroyd - Apostrophe

Dananananaykroyd - Seven Days Late

За този албум на групата ще е много погрешно, ако се каже само, че е indie rock. Защото той не е само indie rock. В него има много съставки изграждащи го толкова солиден. В себе си съдържа post-hardcore, ала Mike Patton изблици, приятна лудост, шизофренични китари, много Faith No More усещане като цяло. Албума е адреналинов. Виждаш от това което описвам, че албума е разнороден, и като стилове и като емоции.