понеделник, 9 септември 2013 г.

It's Time To Move On Again - Faith, Courage, Attitude (English)

Just in this moment "You Can't Bring Me Down" on Suicidal (I remember more other groups and songs, that are appropriate, but right now are Suicidal Tendencies) to play - for the old years, for the old acquaintances, for the time. For me, for what I am. For mistakes, that learns me to be I, to be only myself, and to don't give up. For self-discovery. For this, that I'm not gone (physically and mentally). For my inexhaustible energy. For my way of thinking. For the life to come. For Music. For the associations. For all those, that do not give up, and didn't refuse to be themselves. And for many more streak, characteristics, observations, many of which provoked by Music, around me and within me, which I'll inset into my future writings. Greetings to all who have wherewithal to think, and use their minds as intended, greetings to those, that who have not sold, and sell their souls, and those who resist of all attempts to be manipulated. That is the way. Nobody can tell me who I am, so, go swim haters, you are far away, and there you will remain. Your souls are empty. And no, there is no gram rage or anger, it is a logical set of circumstances. And that's how should be. Short and clearly. You Can't Bring Me Down. For Life.


събота, 24 август 2013 г.

It's Time To Move On Again - Faith, Courage, Attitude

Точно в този момент "You Can't Bring Me Down" на Suicidal (сещам се за още други групи и песни, които са подходящи, но точно сега са Suicidal Tendencies) звучи - за старите години, за старите познати, за времето. За мен, за това което съм. За грешките които ме научиха да съм Аз, и да не се предавам. За себепознанието. За това, че не съм изчезнал (физически и душевно). За неизчерпаемата ми енергия. За начина ми на мислене. За живота напред. За Музиката. За асоциациите. За въображението ми. За всички които не се предават, и не се отказват да бъдат себе си. И за още много други черти, особености, наблюдения, много от които провокирани от Музиката, около мен и в мен, които ще вмъквам в бъдещите ми писания. Поздрави на всички които имат с какво да мислят, и използват ума си по предназначение, поздравени са тези, които не си продадоха, и не си продават душите, и тези, които се съпротивляват на всички опити да бъдат манипулирани. Това е начина. Никой не може да ми каже кой съм, за това, go swim haters, вие сте някъде далеч, и там ще си останете. Душите ви са празни. И не, тук няма грам ярост или гняв, това е логичното стечение на обстоятелствата. И така трябва да бъде. Кратко и ясно. You Can't Bring Me Down. For Life.


вторник, 11 юни 2013 г.

It's Tricky Time (English)

Yes, for some time you are not a witness of an activity in my blog. But this should not surprise you, there will be such moments. For some maybe I'm missed, and other secretly had hoped, I to have forgotten how to write, to become demented to the point of no return, or something more extreme. This with break of a habit of my writing can not happen. This is for life, and can not be stopped. This is for those who doubt and hope for a "black" scenarios regarding of my writing skills, you will be extremely busy to be disappointed. But that is not a semantics at this point. Right now I will change this light stagnation. The reason is wonderful. There is one nice album that has already been issued, and you already can buy it. To be more precise - for Europe and other parts of the world release date is May 27, 2013, for U.S.A. release date is May 28, 2013. And that's, exactly you correctly understood. Tricky is here, again. His brand new album "False Idols", waiting for me to "dive" deep into trip-hop atmosphere, which creates unequalled, the guru Tricky. And I say this without an ounce of pathetic, just pure feelings, resulting of the music. The Music of Tricky. Because as you know if you're familiar with his work, he has the ability to "enchant" you into his own world via his music. And isn't this one of the greatest magics of music. And it can not be otherwise. At Tricky this is constant, want it or not. Just you are "get into it", and your mind "travel". Sometimes this "trip" can be so real, as to find yourself surprised what world you live in. Are you here or you are somewhere far away. This is one of the strong parts in his music. Here such thoughts emerge in my mind, because I know, the music of Tricky, will not let me down, never. N-e-v-e-r. His music always comes like of one very deep places in the conscious and subconscious. And it always "grabs", "catch", or name it as you want. Because this thing must feels. His music leads you to empathy. Given that if you have been on his concert, as I've been, you know what I'm talking. Feel it too, correct this mistake, if you have not heard what musical "pictures" creates the guru from Bristol, UK. Here at his site you can see more details, and for where you can order a digital copy of "False Idols". And as he Tricky himself says: "I was lost for ages. I was trying to prove something to people, trying to do something to please other people and also myself at the same time, which is never going to work. To be honest with you, I’ve been floating around since Chris Blackwell and Island. This album is about me finding myself again." Do not doubt it, that he will find himself, again, but he will challenge you to search yourself too, in every minute in which you are listen to his music. Respect to the unbeatable Bristol guru. Overcome.


вторник, 28 май 2013 г.

It's Tricky Time

Да, от известно време не си свидетел на дейност в блога ми. Но това не бива да те учудва, ще има и такива моменти. На някои може би съм липсвал, други тайничко са се надявали, да съм забравил как се пише, да съм се бъгнал необратимо, или нещо още по-крайно. Това с отвикването ми от писане няма как да стане. Това е до живот, и няма как да спре. Това е за тези които се съмняват и се надяват на "черни" сценарии относно писането ми, ще бъдете крайно заети да сте разочаровани. Но не това е семантиката в този момент. Точно сега ще променя леката стагнация. Повода е прекрасен. Има един хубав албум който вече е издаден, и можеш да си го купиш. И по-точно - за Европа и останалите части на света датата на издаване е 27 май 2013 година, за САЩ датата е 28 май 2013 година. И това е, точно така правилно си разбрал/а. Tricky е тук, отново. Чисто новия му албум "False Idols", ме очаква да се "гмурна" дълбоко в trip-hop атмосферата която създава ненадминатия, гуруто Tricky. И това го казвам без грам патетика, просто чисти чувства, породени от музиката. Музиката на Tricky. Защото както знаеш, ако си запознат с творчеството му, той има способността да те "увлича" в неговия свят чрез музиката си. А не е ли това една от най-големите магии на музиката. И няма как да е иначе. При Tricky това е константа, искаш или не. Просто си въвлечен, и ума ти "пътува". Понякога това "пътешествие" може да бъде толкова истинско, че да се учудиш в кой свят живееш. Тук ли си или някъде надалеч. Това е една от силните страни в музиката му. Ето такива мисли изникват в ума ми, защото знам, че музиката на Tricky няма да ме разочарова, никога. N-e-v-e-r. Музиката му винаги идва сякаш от едни много дълбоки кътчета в съзнанието и подсъзнанието. И винаги "грабва", "хваща", или както искаш го наречи. Защото това нещо се чувства. Музиката му се съпреживява. Предвид и ако си бил/а на негов концерт, така както съм бил аз, разбираш за какво ти говоря. Почувствай го и ти, поправи тази грешка ако още не си слушал/а какви музикални "картини" създава гуруто от Bristol, UK. Ето тук на сайта му можеш да видиш повече детайли, и за това къде можеш да си поръчаш дигитално копие на "False Idols". И както самия Tricky казва: "I was lost for ages. I was trying to prove something to people, trying to do something to please other people and also myself at the same time, which is never going to work. To be honest with you, I’ve been floating around since Chris Blackwell and Island. This album is about me finding myself again." Не се съмнявай, че той ще намери себе си, отново, но ще те предизвика да търсиш и ти себе си, във всяка една минута в която слушаш музиката му. Respect to the unbeatable Bristol guru. Overcome.


събота, 23 февруари 2013 г.

Review: O. Children - "Ruins" (Single) (English) 2010Country : UK

Year : 2010

Genre : New Wave; Alternative Rock; Post-Punk

Label : Deadly People Recordings

Web Site : O. Children Facebook
Yes, this Music touches. Touches where is hidden talents, dreams, everything that makes you different, unique and only. I got a feeling, that this song which I'm write about now "Ruins", I can listen to it all day, without feeling tired and none, revealing new details in it, appearing with each next listening. Here is the review written on bulgarian language.
This their single contains two versions of that song. In particular original version and the radio edit. A bass voice of Tobi O'Kandi, only compare it with that of Peter Steele of Type O Negative. Expressive, deep, emotionally charged, giving a realistic sound of the lyrics.
"Ruins" (Original Version) is like a heavier version, extracted from the works of great The Cure. Melancholy and realization. Post-punk, new wave, electro. And baaang. Beauty. Exciting, this must being heard. Good musicians, recreating one such deep emotions. Very well written catchy music. You can be found yourself in them music, can feel pain in yourself, but finally remain the Music.

Here are some of the lyrics of the song:

"Out of the shadow, I'm cutting and screaming.
Protecting your honour, with a shot in my hand.
" Strooong.

And finally: "Stick with me,
Go mad here,
Don't be scared,
I'm here.
"

Yes, The Music keeps me, will keep you, if you dedicate yourself truly, but for this to happen, it is necessary for it to be made real, with heart, as is here in music of O. Children. Their music can not be miss. Prepare yourselves, this thing holds for a long time. Truly Emotional Touch.


четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Listen To Your Head And Mind In It (English)

For several days now, reign full mess and total eclipse in Bulgaria. Falseness, political, ego crisis, paranoid wars between politics. I do not want this, seriously. This is not my thing. I trust only myself. Art suffers, but from the other side, from this will being born many beautiful things in art direction, I'm pretty sure. The risk to feel constantly under hidden observation is depressing, psychotic, it is not an illusion, I think that this is how falsely accused person feels on his first day of his entrance in the penitentiary institution. Full shock, psychiatric shock. The problems on social and institutional level is much more serious, but I do not want to go into analysis. Many things remains beneath heavily waterlogged swamp, hopefully, it will soon all come to the surface, to the people's minds. In moments like this I want citizenship in another country, hell, right now, on the moment. And I don't stop feeling like that, until the moment when I feel, just like that, to feel, I for myself, that I'm really secure about my existence, about my certainty, about that my rights as a citizen to receive a proper respect and attitude, about my development in the future, here in Bulgaria. I'm really scared about the future, seriously. I want a strong, open-minded society, not "lab rat", with all due respect to thеsе animals. We'll (people who think with our minds) get through this, and we'll find the right way like a champs. And there will always be music, however, whatever happens. Let's hear what can to tell to us Al Jourgensen, and Easy Star All-Stars with covers of "Time" and "Us & Them" of Pink Floyd, you don't want to refuse that, right?
Listen To Your Head And Mind In It

От няколко дни насам, цари пълна обърквация в България. Лицемерие, политически, его кризи, параноидни воини между политици. Аз не искам това, сериозно. Това не е моето нещо. Вярвам единствено на себе си. Изкуството страда, но от друга страна това ще роди много хубави неща в арт насока, сигурен съм. Риска да се чувствам постоянно като че съм под скрито наблюдение е подтискащ, психотичен, не това не е илюзия, мисля си, че така се чувства несправедливо обвинен човек при първия си ден от постъпването си в съответното наказателно заведение. Пълен шок, психиатричен шок. Проблемите на социално и институционално ниво са много по-сериозни, но не искам да изпадам в анализи. Много неща стоят под гъсто заблатена маса, да се надяваме, че скоро всичко ще излезне на повърхността, ще стигне до умовете на хората. В моменти като този аз желая гражданство в друга държава, по дяволите, сега, веднага, на мига. И няма да спра да се чувствам така, докато не усетя, точно така усетя, аз за себе си, че мога наистина да съм сигурен за съществуването си, за сигурността си, за това да получавам необходимото внимание и отношение на правата ми като гражданин, за развитието си в бъдеще, тук в България. Наистина съм уплашен за бъдещето, сериозно. Искам силно, open-minded общество, не "лабораторни мишки", с цялото ми уважение към тези животинки. Ние (хората които мислим с ума си) ще излезнем от това, и ще намерим верния път като шампиони. И винаги ще има музика, обаче, каквото и да става. Я да чуем какво може да ни кажат Al Jourgensen, и Easy Star All-Stars с кавъри на "Time" и "Us & Them" на Pink Floyd, а, нямаш против това, нали?